Bankın adı

Rəhbəri

ünvanı

əlaqə telefonları

 

Капитал  банкын   Лянкяран  филиалы

 

Бяхтийар  Зейналов

 

М.Нясирли  кцчяси  3

 

5-05-25, 5-42-35

319-05-06

 

Аз. Бей. Банкынын  Лянкяран  филиалы 

 

Мцгяддяс  Гулийев

 

Ш.Ахундов  кцчяси  18

 

5-45-83, 5-43-97

328-25-91

 

Аграр-кредит  сящм-кредит  тяш.  Лянкяран  филиалы

 

Видади  Дадашов

 

Ш.Ахундов  кцчяси  18

 

5-34-05, 5-24-07

548-82-89

 

Милли  банкын  ярази  идаряси

 

Ялисяфа  Ялийев

 

Ш.Ахундов  кцчяси  18

 

5-01-87, 5-00-49

222-50-92

 

Лянкяран  Ямращбанк

 

Фикрят  Хялифяли

 

Щ.Асланов  Хийабаны  1

 

5-10-16, 5-17-16

330-77-81

 

Лянкяран  Дямирйолбанк

 

Акиф  Лятифов

 

Щ.Асланов  Хийабаны  1

 

5-16-07, 5-16-08

315-34-94

 

Лянкяран  Рабитябанк

 

Тярлан Мяммядов     

 

Щ.Асланов  26/16

 

5-14-12

627-22-22

 

Лянкяран  Стандартбанк

Рцфят  Ясэяров

Мирмустафахан  22

5-04-62

311-61-50

663-23-45

 

Атабанк

 

Илгар  Ясэярли

 

Щ.Асланов  хийабаны  48 а

 

5-34-94

325-75-05

 

Республика  банк

Рафаил  Фяряжов

Ш.Ахундов  19

5-47-25

381-47-97

Akcess банкы

 

Щ.Асланов  хийабаны  1

5-48-85

547-59-02

 

Финка  Азярбайжан  кредит  тяшкилат

Йашар  Няжяфов

 

Мцзяффяр  Нясирли  37/67

5-38-37

250-57-09

 

Zamin bank Lənkəran" Filialı   

 

Qulamov Elman

Lənkəran ş., M.Nəsirli k. 7  

 

Tel.5-29-57 

Faks: 5-29-84